دیدار در جمع هیئت ایرانی با رئیس استاندارد ترکیه ...