گروه سلامت، خبرگزاری ایکنا: يك مقام آگاه با تكذيب خبر واگذاری ...