به گزارش مطبوعات بلژیک با توجه به آمار بسیار بالای صادر ...