گزارشی که اخیرا سازمان معتبر تامسون رویترز از اقتصاد اسلامی ارائه ...