موسسه حلال جهانی به منظور ایجاد بستر مناسب برای صادرات محصولات ...

کنسرسیوم های صادراتی، ترکیبی داوطلبانه از چند شرکت و ذینفع، با ...

امروزه کنسرسیوم های صادراتی وسیله ای بسیار موثر برای رشد و ...