فرخنده میلاد با سعادت آخرین سفیر رحمت، حضرت محمد (ص)، آغاز ...