ورزش و تفریحات بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم شده است و ...