پس از چاپ موفقیت آمیز کتاب هزاره حلال ( اولین بانک ...