به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  به نقل از salaamgateway، ...