به دعوت رئیس مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه ...