به گزارش خبرگزاری حلال٬ رئیس جمهور که در سفری غیر رسمی ...