آنها فعالیت خود را از دو سال پیش آغاز نمودند و ...