انسان ها سال هاست که از وسایل شوینده استفاده می کنند ...

تا به حال زنان مسلمان برای استفاده از لاک های ناخن، ...