پيرو مذاكرات انجام شده با وزارت ورزش، بزودي همايشي آموزشي براي ...