هفدهم شهريور ماه به همت وزارت ورزش، موسسه حلال جهاني و ...