هند اعلام کرده است٬ شهر گردشگري گوآ که عنوان مقصد نخست ...