به گزارش روابط عمومی موسسه حلال جهانی٬ در پی علاقمندی دانشگاه ...