مجلس با صدور \”گواهی حلال\” جهت مواد و فرآورده های وارداتی ...