کوره آجرپزی نفتی در استان گلستان، به همت مردان و زنان ...