دادگاهی در فرانسه به زندان سنت کوئنتین که نزدیک گرینوبل، در ...

پروفسور حسن آيدارس نماينده سازمان در مصر، ضمن ارائه فعاليت هاى ...