برنامه آموزشی موسسه حلال جهانی در سال 94، با برگزاری دو ...