پس از برگزاری همایش “پژوهش دراستاندارد حلال و نقش فراگیر جهانی ...

نخستین همایش “پژوهش در استاندارد حلال و نقش فراگیر جهانی آن” ...