تهران – ایرنا – قائم مقام مدیر كل داروی سازمان غذا ...