به همت موسسه حلال جهاني اولين دوره آموزشي براي نمايندگان شركت ...