دومین جشن حلال، با حضور هزاران نفر از مسلمانان آمریکا در ...