به گزارش ایرنا، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، ...