تهران – ایرنا – رییس مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و ...