مقام ریاست جمهوری در بخشی از سخنان خود در “اجلاس مجمع ...