به گزارش روابط عمومی موسسه حلال جهانی٬ و مصاحبه با دبیر ...