اخیرا توزیع کننده ای در آفریقای جنوبی، گوشت های خوکی را ...