به گزارش خبرگزاري حلال، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و ...