خانم آيدا غانم قادر عضو گروه حلال در دانشگاه قدس (فلسطين) ...

از مجموعه دانشگاه هاى دولتى مالزي ، دانشگاه صباح است كه ...

محمد الموهلى رئيس مركز تاييد گواهى حلاال استراليا از تحقيقات اين ...

پروفسور حسن آيدارس نماينده سازمان در مصر، ضمن ارائه فعاليت هاى ...

به گزارش روابط عمومی موسسه حلال جهانی٬ در پی علاقمندی دانشگاه ...