رئیس بانک اسلامی تایلند گفت: دولت تایلند برای پشتیبانی بهتر از ...