صنعت بیمه، صنعتی نوپا و جدید است که در زمینه‌های مختلف ...

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول دو ماهنامۀ بیمه اظهار داشت: « ...