در ژاپن يك شركت صيد ماهى مدعى شد كه گواهى حلال ...