مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره ...