مسجدجامعی و تهرانگردان ظهر جمعه در بخشی از سی و دومین ...