عبدالحسین فخاری عصر جمعه در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و ...