انجمن صنفی تولید و ترویج حلال بدون اطلاع همه اعضای دارنده ...