تصویری به دست ما رسید که نشان می داد ورزشکاران ایرانی ...