دوبی به شدت به دنبال حضور در بازار حلال جهان است ...

گزارشی که اخیرا سازمان معتبر تامسون رویترز از اقتصاد اسلامی ارائه ...