با حضور رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، دوازدهمین نشست ...