عبدالحسین فخاری در گفتگویی اختصاصی با نگاه هستی با بیان اینکه ...