🔅براساس تعاریف سازمان جهانی گردشگری و سازمان کنفرانس اسلامی، گردشگری “حلال” ...

دومین جشن حلال، با حضور هزاران نفر از مسلمانان آمریکا در ...

جشنواره های غذایی، بتدریج به مرکزی برای ترویج، توسعه، صادرات و ...