دیدار در جمع هیئت ایرانی با رئیس استاندارد ترکیه ...

دیدار با مفتی شهر تاتارستان روسیه ...

مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در محل خبرگذاری ایتارتاس روسیه ...

دیدار از تاجیکستان برای همکاری های حلال ...

مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در شهرماربل روسیه به همراه استاندار ...

دیدار با رئیس اتاق بازرگانی مالزی ...

دیدار شرکت کنندگان در همایش حلال کراچی از مقر اتاق اسلامی ...

دیدار با رئیس مرکز تحقیقات حلال مالزی و رئیس دانشکده حلال ...

دیدار با مسئولان استان خود مختار ین چوآن در چین ...

دیدار با رئیس SGS ایتالیا ...

دیدار با رئیس اتاق بازرگانی میلان ...

دیدار با وزیر صنعت ین چوآن ...

دیدار با مدیر کل توسعه و تجارت مالزی,میهاس ...

دیدار با وزیر صنعت مالزی آقای مخریز ماهاتیر ...

دیدار از مرکز FAO در ایتالیا ...

دیدار با رایزن فرهنگی ایران در فرانسه ...