كتاب نشان حلال و نقش آن در اقتصاد جهانى منتشر شد

كتاب "نشان حلال و نقش آن در اقتصاد جهانى" ، تاليف دكتر عبدالحسين فخارى،دبيركل موسسه بين المللى حلال جهانى،منتشر شد.
كتاب "نشان حلال و نقش آن در اقتصاد جهانى" ، تاليف دكتر عبدالحسين فخارى،دبيركل موسسه بين المللى حلال جهانى،منتشر شد.

كتاب نشان حلال و نقش آن در اقتصاد جهانى منتشر شد براى تهيه آن با دفتر حلال تماس بگيريد
٨٨١٩٠٣٩٠ ٠٢١
٠٢١٨٨١٩٠٩٣٠