نخستين كتاب در معرفى و اهميت نشان حلال و نقش مهم آن در ايجاد مزيت اقتصادى محصولات و خدمات در بازاهاى جهانى و توسعه اقتصاد ملى

نخستين كتاب در معرفى و اهميت نشان حلال و نقش مهم آن در ايجاد مزيت اقتصادى محصولات و خدمات در بازاهاى جهانى و توسعه اقتصاد ملى
نخستين كتاب در معرفى و اهميت نشان حلال و نقش مهم آن در ايجاد مزيت اقتصادى محصولات و خدمات در بازاهاى جهانى و توسعه اقتصاد ملى

نخستين كتاب در معرفى و اهميت نشان حلال و نقش مهم آن در ايجاد مزيت اقتصادى محصولات و خدمات در بازاهاى جهانى و توسعه اقتصاد ملى

The first book on the introduction and importance of halal display and its important role in creating the economic advantage of products and services in global markets and the development of national economy.

بزودي توسط انتشارات حلال ،منتشر خواهد شد:

نشان حلال

و نقش آن در اقتصاد جهانى

پنجاه يادداشت

از:

دكتر عبدالحسين فخارى

نخستين كتاب  در معرفى و اهميت  نشان حلال و نقش مهم آن در ايجاد مزيت اقتصادى محصولات و خدمات در بازاهاى جهانى و توسعه اقتصاد ملى