مصاحبه دکترفخاری با شبکه 3(منهای نفت) در ارتباط با صنعت چرم

  • مصاحبه دکترفخاری با شبکه 3(منهای نفت) در ارتباط با صنعت چرم