ایرنا مدیریت غذا و لوازم پزشکی و بهداشتی به سازمان استاندارد واگذار شد

انفصال غذا از سازمان غذا و دارو

براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مسئوليت غذا از سازمان غذا و دارو گرفته شد و به سازمان استاندارد واگذار شد.لذا ديگر اين سازمان مسئوليتى بر غذا ندارد و بالتبع موضوع حلال نيز از اين سازمان انفصال يافته و نمى تواند بابت برند حلال وجهى از كارخانجات دريافت نمايد.