تاسیس مرکز توسعه حلال در پاکستان

پاکستان به دنبال آن است که سهم بیشتری از بازار غذای حلال به دست آورد. در همین راستا، وزارت علوم و تکنولوژی این کشور، جلسه ای برگزار کرده و از همه تولید کنندگان این کشور و وزارت خانه های مرتبط دیگر خواسته است که در این جلسه شرکت کنند و همچنین مرکز بسیار پیشرفته ای برای گسترش این برند ایجاد کرده است.
پاکستان به دنبال آن است که سهم بیشتری از بازار غذای حلال به دست آورد. در همین راستا، وزارت علوم و تکنولوژی این کشور، جلسه ای برگزار کرده و از همه تولید کنندگان این کشور و وزارت خانه های مرتبط دیگر خواسته است که در این جلسه شرکت کنند و همچنین مرکز بسیار پیشرفته ای برای گسترش این برند ایجاد کرده است.

پاکستان به دنبال آن است که سهم بیشتری از بازار غذای حلال به دست آورد. در همین راستا، وزارت علوم و تکنولوژی این کشور، جلسه ای برگزار کرده و از همه تولید کنندگان این کشور و وزارت خانه های مرتبط دیگر خواسته است که در این جلسه شرکت کنند و همچنین مرکز بسیار پیشرفته ای برای گسترش این برند ایجاد کرده است. یکی از مقامات این وزارت خانه که نامش گفته نشده، در همین راستا اعلام کرده است: « نیاز داریم استاندارهای جدیدی تصویب کنیم و قانونی برای تبلیغات محصولات مان اجرا کنیم تا مردم، علی الخصوص در خاورمیانه و اروپا، محصولات مان را بهتر بشناسند.» او اضافه کرد:« پاکستان به متخصصان حلال بیشتری نیاز دارد چون آگاهی مردم نسبت به محصولات حلال بیشتر شده و در نتیجه در کشور کمبود احساس می شود. ما همه مولفه های محصولات حلال را داریم و باید بیشتر تلاش کنیم.» پاکستان در همین زمینه به تاسیس مرکز توسعه حلال (PHDA) نیز دست زده است تا ورود این کشور به عرصه حلال را تسریع کند. این مرکز در پنجاب واقع شده و به ارائه استاندارها و ارائه گواهی حلال در زمینه های غذایی و غیر غذایی می پردازد. این مرکز همچنین به آزمایشگاه های پیشرفته ای مجهز است که هم به آزمایش مواد غذایی و هم به به تحقیقات در این زمینه اختصاص دارد.